airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

AC-fuldmaegtig Jura

Ansøgningsfrist:
30. oktober 2020
Sted/Afd:
Nuuk
Varighed:
Fuldtid
Tiltrædelsesdato:
1. november 2020
Løn:
Efter overenskomst

AC-fuldmaegtig Jura 

Forfatningskommissionens sekretariatet søger en afdelingschef til afdelingen for jura
Sekretariatet søger en dobbeltsproget afdelingschef til afdelingen for jura med interesse for forfatningsarbejdet til ansættelse pr. 1. november 2020, eller efter nærmere aftale. Der er tale om en tidsbegrænset ansættelsesperiode med mulighed for forlængelse.

Sekretariatet er ansvarlig for betjeningen og rådgivningen af Forfatningskommissionen, der har til opgave at skrive et udkast til Grønlands kommende forfatning. Kommissionen lægger stor vægt på borgerinddragelse i processen.

Formålet med stillingen er at tilføre det forfatningsforberedende arbejde kvalificeret juridisk bistand. Afdelingschefen til afdelingen for jura skal særligt beskæftige sig med forfatningsretslige spørgsmål i udarbejdelsen af et udkast til Grønlands kommende forfatningstekst og de tilhørende konkrete udkast til bestemmelser. Desuden skal afdelingschefen til afdelingen for jura styrke organisationens evne til at betjene og rådgive diverse udvalg under kommissionen.

Primære arbejdsopgaver
Den juridiske afdelingschef skal primært varetage følgende funktioner:
juridisk support i bred forstand rådgivning og sparring i forhold til såvel kommission som sekretariat sekretariatsbetjening af arbejdsgrupper nedsat af kommissionen lovteknik i forhold til kommende forfatningstekst lovbemærkninger til forfatningsudkast definition, vurdering og fortolkning af substantielle forfatningsrelaterede begreber juridiske opgaver som led i udarbejdelsen af debatoplæg, udredninger, forfatningsudkast, betænkning m.m. andet arbejde med forfatningsrelaterede emner med fokus på juridiske og retlige problemstillinger.

Kvalifikationer og kompetencer
relevant akademisk uddannelse (f.eks. cand.jur.) gerne nogle års erfaring med offentlig forvaltning gode analytiske og systematiske evner gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner kendskab til grønlandsk kultur og det grønlandske samfund erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation ledelseserfaring stærk interesse for problemstillinger knyttet til forfatningsarbejde, forfatningsopbygning m.m., samt gode samarbejdsevner og evne til at skabe netværk evner for at arbejde projektorienteret og koordinerende en relevant videregående uddannelse.
gode forudsætninger for at kommunikere både skriftligt og mundtligt.
dobbeltsprogethed (grønlandsk/dansk) foruden gode fremmedsprogskundskaber er en fordel, men intet krav.

Om sekretariatet
Forfatningskommissionens sekretariat er en arbejdsplads med virkelyst. Vi værdsætter faglighed og teamwork i et uformelt arbejdsmiljø. Vi er en lille organisation med pt. seks medarbejdere.

Sekretariatet varetager administration, økonomi, budget, planlægning, betjening af udvalg og kommission, folkeoplysning, kommunikation og formidling, borgerinddragelse og høringer med henblik på at forfatte et udkast til Grønlands kommende forfatning.

Der kan påregnes travlhed i visse perioder, hvorfor fleksibilitet og vilje til at samarbejde på tværs er påkrævet.

Vi tilbyder gode arbejdsforhold og et uformelt miljø med plads til forskellighed og gode ideer.

Ansøgningsfrist
Ansøgningen skal være os i hænde senest d. 30. oktober 2020
Vi forventer at afholde samtaler i uge 44-45.

Dato for tiltrædelse er 1. november 2020 eller snarest muligt efter aftale.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Yderligere oplysninger
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sekretariatschef Karen Kiær Jakobsen, tlf. +299 34 66 64, mobil nr. +299 55 54 88 eller kkja@nanoq.gl.

Ansættelsesvilkår
Stillingen er for tiden klassificeret/lønfastsat svarende til LR 38.

Lønnen med faste løndele i LR 38 udgør pr. 1. april 2020 månedligt Kr. 55.829 og årligt Kr. 669.953

Der vil i udgangspunktet ske ansættelse på overenskomstvilkår, hvor ansøger i forvejen måtte være tjenestemand i henhold til tjenestemandslove for det offentlige Grønland, kan der ske ansættelse på tjenestemandsvilkår.

Tjenestemænd i staten og ansatte efter en række AC-overenskomster, bl.a. overenskomsten mellem DJØF og Finansministeriet, har ret til tjenestefrihed uden løn i forbindelse med ansættelse under Grønlands Selvstyre. Indenrigsministeriet har ligeledes henstillet til kommuner og regioner, at der vises imødekommenhed over for ansøgninger om tjenestefrihed uden løn ved ansættelse under Grønlands Selvstyre. Bestemmelserne om tjenestefrihed omfatter også ægtefælle/samlever til personer, der ansættes under Grønlands Selvstyre.

For stillingen gælder, at der ingen højeste tjenestetid er fastsat og, at bestemmelserne om ydelse af godtgørelse for merarbejde, og bestemmelserne om godtgørelse for mistede fridage ikke finder anvendelse, arbejdstiden er i udgangspunktet 40 timer ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår, herunder ret til til- og fratrædelsesrejse og bohaveflytning, i henhold til den på tiltrædelsestidspunktet gældende overenskomst mellem Grønlands Selvstyre og pågældende forhandlingsberettigede organisation

Bolig
Der anvises ikke personalebolig til stillingen. Såfremt en ansøger allerede har personalebolig gennem ansættelse i Selvstyret, bibeholdes ret til anvist personalebolig. Personaleboligen er knyttet op på ansættelsesforholdet, og skal fraflyttes ved ansættelsesforholdets ophør.

Indsend ansøgning, CV, uddannelses- og kursusbeviser, samt andre relevante dokumenter ved at trykke ”Send ansøgning”.
Vi modtager ikke ansøgninger via e-mail.