airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Formandens nyhedsbrev

Nyhedsbrev fra formanden for Forfatningskommissionen for perioden januar - september 2020.
22. september 2020

Det er mig en glæde at kunne udsende dette nyhedsbrev med hovedpunkter fra Forfatningskommissionens arbejde.

En løbende udsendelse af de kortfattede “Nyt fra Formanden” er en del af vores informationsarbejde rettet mod offentligheden. Efter min indsættelse som formand for Kommissionen i februar fik jeg dannet mig et overblik over status i kommissionsarbejdet, og overvejede i den forbindelse, hvorledes vi bedst vil kunne nå ud til samfundet. Hvorledes kan vi sikre, at befolkningen får mulighed for at følge mere med i kommissionens arbejde?

Således opstod ideen om at udsende et halvårligt nyhedsbrev. I disse nyhedsbreve vil der i kortfattet form blive fortalt om kommissionens initiativer, overvejelser, igangværende arbejde, resultater og planer. Dette nyhedsbrev er således “Nyt fra Formanden”, nr. 1, 2020.

På vegne af kommissionen håber jeg, at vi på denne måde vil kunne nå ud til støtte for de borgere, som kan være interesseret i at få nærmere information om status på kommissionsarbejdet.

Alle, der ønsker at stille spørgsmål, er velkomne til at rette henvendelse til kommissionens sekretariat.

Ineqi Skourup Kielsen, formand for kommissionen

Forfatningskommissionen
På nuværende tidspunkt har kommissionen i alt 12 medlemmer og tilforordnede medlemmer, som er:

 • Ineqi Skourup Kielsen, formand, og samtidig også formand for formandskabet
 • Kuupik V. Kleist, næstformand, medlem af formandskabet
 • Nivi Olsen, medlem, medlem af formandskabet
 • Pele Broberg, medlem
 • Aleqa Hammond, medlem
 • Daniel Thorleifsen, tilforordnet
 • Rosannguaq Rossen, tilforordnet
 • Mininnguaq Kleist, tilforordnet
 • Lida Skifte Lennert, tilforordnet
 • Skúli Magnusson, tilforordnet
 • Sara Olsvig, tilforordnet
 • Inuuteq Holm Olsen, tilforordnet

Som det ses, er der mange tilforordnede eksperter til at støtte op om arbejdet. Formålet er, at velkvalificerede personer med specialviden om Grønland, det grønlandske samfund, Grønlands historie og kultur inddrages i arbejdet med forfatningen.

Arbejdsgrupper
I kommissionens organisering indgår også en fordeling af opgaver til nogle arbejdsgrupper. Arbejdet i arbejdsgrupperne indgår som en central del af udarbejdelsen af forslaget til forfatningen, idet arbejdsgrupperne analyserer og undersøger spørgsmål med relation til opgaven.

På nuværende tidspunkt er der tre arbejdsgrupper, nemlig:

 1. Arbejdsgruppen vedrørende styreformer
 2. Arbejdsgruppen vedrørende rettigheder og pligter, samt
 3. Arbejdsgruppen vedrørende udenrigsanliggender og sikkerhed.

Ansvaret for arbejdet i de enkelte arbejdsgrupper påhviler de respektive formænd.

Kommissionsformandens opgaver
I samarbejde med de øvrige medlemmer af formandskabet er det formandens vigtigste opgave at lede kommissionens daglige arbejde, og har specielt ansvaret for forberedelse af kommissionens møder, indhente forslag til dagsorden og tilrettelægge møderne.

Det hører ligeledes med til formandens ansvar at sikre en høj kvalitetet på opfølgningen af kommissionens afgørelser og initiativer. Der er i den forbindelse et tæt samarbejde med Forfatningskommissionens sekretariat.

En af formandens større opgaver er også at lede formandskabet. Formandskabet er med andre ord et forretningsudvalg, der tager sig af den daglige drift. Kort fortalt, hører de større driftsmæssige opgaver ind under formandsskabets arbejdsområde. Formandskabet mødes hver anden uge.

Derudover fungerer formanden som talsmand til offentligheden, og kan i den forbindelse bl.a. benytte pressemeddelelser. En af opgaverne i den sammenhæng er at være bindeled til Naalakkersuisut, hvor han leder arbejdet med løsningen af de opgaver og interesser, der kræver forelæggelse for Naalakkersuisut.

Rapporteringspligt vedrørende fremdriften af udarbejdelsen af udkastet til forfatning
I forbindelse med genoptagelsen af kommissionsarbejdet i 2019, benyttede Naalakkersuisut lejligheden til at kræve, at kommissionen udarbejder en halvårlig rapport om fremdriften af udarbejdelsen af det første udkast til Grønlands Forfatning.

Under min formandstid har vi fremsendt rapporter to gange – i marts måned i år samt for nylig i september måned. Gennem disse rapporter bliver Naalakkersuisut løbende orienteret om status på kommissionens arbejde. Desuden bliver Naalakkersuisut i samme anledning i overskriftsform orienteret om opgaver og mål i den kommende periode frem til næste afrapportering.

Status på arbejdet med udkast til forfatning
Det er tidligere gennem pressen blevet meddelt, at arbejdet med det første udkast til Grønlands Forfatning blev færdiggjort i maj måned. Forfatningskommissionens sekretariat udarbejdede dette første udkast.

Efterfølgende har kommissionen afholdt flere møder, hvor udkastet blev drøftet nærmere. Udkastet indeholder lidt over 15 kapitler. De enkelte kapitler er opdelt i hovedemner, som igen er opdelt i enkelte bestemmelser.

Strukturen af udkastet ligner det, som man finder i andre forfatninger verden over. Der indledes med et forord (præambel) og afsluttes med ikrafttrædelsesbestemmeler. De mellemliggende kapitler drejer sig bl.a. om:

 • Lovtinget (den lovgivende magt)
 • Regeringen (den udøvende magt)
 • Domstole (den dømmende magt)
 • Nationale symboler
 • Natur og miljø
 • Rettigheder og pligter, samt
 • Udenrigsanliggender. 

I udarbejdelsen af en forfatning er det vigtigt at basere sig på troværdig og valid viden og information. Da forfatningen skal danne grundlaget for alle andre love, forordninger m.v., skal den bearbejdes grundigt med hensyntagen til, at den skal kunne gælde i mange år fremover.

Et problem, der opstod undervejs, skal ikke udelades at blive nævnt her, som består i, at der i udarbejdelsen af det grønlandske udkast, anvendes forskellige udtryk for de samme begreber og ord. Derfor er det en af vores opgaver at medvirke til at udvikle ord og begreber på grønlandsk. For nuværende er det vores mål, at når forfatningen for den grønlandske stat træder i kraft skal der udelukkende anvendes ord og begreber, der er officielt godkendte. I den forbindelse er vi allerede i gang med et samarbejde med Sprogsekretariatet om udviklingen af en terminologi.

Borgeroplysning og informationskampagne
Da arbejdet med et udkast til forfatningen nu er så fremskreden, har vi besluttet, at oplysnings- og informationsarbejdet om forfatningen til befolkningen skal opstartes fra dette efterår.

Der er netop nu ved at blive udarbejdet forskellige materialer. Der bliver arbejdet på en informationsavis i samarbejde med Mediehuset Sermitsiaq.AG, som bliver hustandsomdelt medio oktober i år.

En pjece med titlen “Seks overskrifter” er også under udarbejdelse, og indeholder først og fremmest kortfattede artikler om, hvad en forfatning er. Pjecen bliver ligeledes hustandsomdelt langs hele kysten.

Et andet af vore initiativer er produktionen af korte videosekvenser beregnet for børn og unge, og med et indhold tilpasset denne målgruppe.

Endelig bliver kommissionens hjemmeside og Facebook-side nu for alvor udviklet.

Meningsmålinger
Vi er også gået i gang med at tage bestik af befolkningens mening vedrørende kommissionens arbejde og forfatningsarbejdet. I den forbindelse bliver der i disse dage ringet rundt til tilfældigt udvalgte personer. Vi påregner at offentliggøre resultatet af undersøgelsen medio oktober.

Høring
Udkastet til “Grønlands Grundlov” skal sendes ud i offentlig høring, når tiden er inde. Forberedelserne til hvordan og hvornår det skal foregå er så småt i gang. På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at sige noget om tidspunktet for denne høringsproces, men det forventes, at den første offentlige høring vil kunne finde sted i begyndelsen af 2021.

Sekretariatet
Sekretariatet yder sekretariatsbistand til Forfatningskommissionen.

Forfatningskommissionens sekretariat har ansvaret for:

 • At bearbejde Forfatningskommissionens løbende forslag til indhold i betænkningen
 • At skabe en debat og oplysningsarbejde omkring forfatning, som sikrer mulighed for alle borgere kan komme med input.
 • At indsamle viden og formulere rapporter, redegørelser, notater og lign. til brug i betænkningen
 • At agere som sekretariat for de enkelte arbejdsgrupper der nedsættes.
 • At koordinere og planlægge alle møder i arbejdsgrupperne og kommissionen.

Sekretariatets akademisk uddannede personale fungerer som sekretærer for arbejdsgrupperne. I sommerens løb blev der ansat en ny sekretariatschef, nemlig jurist Karen Kiær Jakobsen.

Forlængelse af arbejdet
Det er første gang, at der igangsættes en forfatningsudarbejdselse i Grønland. Erfaringen indtil nu viser, at arbejdet er udfordrende, ikke mindst da arbejdet kræver grundighed. 

Naalakkersuisut har i fuld forståelse tidligere tilkendegivet, at de ser en forlængelse af kommissionens arbejde som en mulighed.

Alle er velkomne til at henvende sig
Enhver der ønsker at vide mere om kommissionens arbejde, er til hver en tid velkommen til at rette henvendelse til sekretariatet. Vores medarbejdere er klar til at besvare spørgsmål og tage imod henvendelser.

Næste nyhedsbrev
“Nyt fra Formanden” udkommer næste gang om et halvt år.

Ineqi Skourup Kielsen

Formand for Forfatningskommissionen

Siumut